Didahe

Kunga mācība caur 12 apustuļiem

(Διδαχὴ Κυρίου διὰ τῶν δώδεκα ἀποστόλων)

(Didahe)

1.nodaļa

1.Ir divi ceļi: viens dzīvības un viens nāves ceļš, bet starp abiem ceļiem ir liela starpība. 2.Dzīvības ceļš ir šāds: pirmkārt, tev ir jāmīl Dievs, kurš tevi ir radījis; otrkārt, (mīli) savu tuvāko, kā sevi pašu. Un nedari otram to, ko nevēlies, lai ar tevi tas notiktu. 3.Šo vārdu mācība ir tāda: svētījiet tos, kas jūs nolād un aizlūdziet par saviem ienaidniekiem, gavējiet par saviem vajātājiem, jo kāda (jums par to) pateicība, ja jūs mīlat vien tos, kas jūs mīl? Vai tad to nedara arī pagāni? Bet jūs mīliet savus nīdējus un jums nebūs ienaidnieku. 4.Vairies no miesas un pasaules kārībām. Ja kāds tev iesitīs labajā vaigā, pagriez viņam arī otru un tu būsi pilnīgs. Ja kāds tev liks paiet vienu jūdzi, paej ar viņu divas. Ja kāds tev atņems virsdrēbes, tad atdod arī hitonu. Ja kāds tev paņems tavējo, nepieprasi atpakaļ, jo tu to nevari. 5.Katram, kas tev lūdz, dod un neprasi atpakaļ, jo Tēvs vēlas, lai viss dodamais ir no Viņa dāvanām. Svētīgs, kurš dod, piepildot bausli, jo viņā nav vainas. Bēdas ņēmējam, jo bez vainas būs tas, kas ņem trūkumā, bet ja (kāds ņem), neciezdams trūkumu, tas atskaitīsies, kādēļ un priekš ko bija ņēmis: pakļauts apcietinājumam, tiks pārbaudīts šajā sakarā, ko bija darījis, un netiks no turienes (ārā), kamēr neatdos pēdējo kodrantu. 6.Bet arī par to ir teikts: lai tava žēlastības dāvana nosvīst tavās rokās, kamēr neuzzināsi, kam dot.

2.nodaļa

1.Mācības otrais bauslis. 2.Nenokauj, nepārkāp laulību, neesi pedofils, neesi netiklis, nezodz, nebur, neindē, nenonāvē bērnu iedīglī un arī dzimušu nenogalini, neiekāro sava tuvākā mantu. 3.Nezvēri, nemelo, neaprunā, neesi ļaunatminīgs. 4.Neesi ar dalītu sirdi un divkosīgs, jo divkosība ir nāves tīkls. 5.Lai tavi vārdi nebūtu nepatiesi un tukši, bet piepildīti ar darbiem. 6.Neesi nedz savtīgs, nedz plēsējs, nedz liekulis, nedz naidīgs, nedz augstprātīgs, nepieņem viltīgu nodomu pret savu tuvāko. 7.Neturi naidu ne pret vienu cilvēku, bet vienus norāj, par citiem lūdzies, bet vēl kādus mīli vairāk par savu dvēseli.

3.nodaļa

1.Mans bērns! Bēdz no katra ļaunuma un visa tam līdzīga. 2.Neesi dusmīgs, jo dusmas ved pie slepkavības, nedz greizsirdīgs, nedz piekasīgs, nedz aizkaitināms, jo no visa tā rodas slepkavības. 3.Mans bērns! Neesi nedz baudkārs, jo baudkāre ved pie netiklības, nedz rupeklis, nedz bezkaunīgs, jo no visa tā dzimst laulības pārkāpšana. 4.Mans bērns! Neesi putnu zīlētājs, jo (zīlēšana pēc putniem) ved pie elku kalpības, nedz vārdotājs, nedz astrologs, nedz mags, neiekāro skatīties uz to, jo no visa tā rodas elku kalpība. 5.Mans bērns! Neesi melīgs, jo meli noved līdz zagšanai, nedz mantkārīgs, nedz godkārīgs, jo no visa tā dzimst zādzības. 6.Mans bērns! Neesi zūdītājs, jo zūdīšanās noved līdz Dieva zaimošanai, nedz spītīgs, nedz viltīgs, jo no visa tā rodas Dieva zaimošana. 7.Bet esi lēnprātīgs, jo lēnprātīgie iemantos zemi. 8.Esi pacietīgs un žēlsirdīgs, un laipns, un pazemīgs, un dāsns, un vienmēr ar bijību pret vārdiem, kurus esi dzirdējis. 9.Nepaaugstinies un nepielaid savai dvēselei necieņu. Lai tava dvēsele nepieķeras lepnajiem, bet komunicē ar taisnajiem un pazemīgajiem. 10.Ar tevi notiekošos smagos apstākļus uzņem kā svētību, zinot to, ka nekas nenotiek bez Dieva.

4.nodaļa

1.Mans bērns! Piemini dienu un nakti to, kas tev bija pasludinājis Dieva vārdu. Godā viņu, kā to Kungu, jo kur tiek pasludināta kundzība, tur ir arī Kungs. 2.Pat katru dienu meklē personīgu saskarsmi ar svētajiem, lai tu dusētu uz viņu (mācības) vārdiem. 3.Neradi šķelšanos, bet samierini strīdniekus; spried taisnu tiesu, neuzlūko vaigu, atklājot pārkāpumus. 4.Nedomā divkosīgi, tā vai (savādāk). 5.Neizstiep roku, lai saņemtu (ziedojumu), un nežņaudz došanai. 6.Ja tev ir, (ko dot) no tavu roku (darba), tad dod izpirkumu par saviem grēkiem. 7.Nešaubies dot un, dodot, nezūdies, jo tev ir jāzina, kurš ir labais Atmaksātājs. 8.Nenovērsies no trūkumcietēja, bet visā dalies ar savu brāli un nesaki, ka tas (viss) ir tavs īpašums, jo ja jūs esat dalībnieki neiznīcīgajā, tad cik daudz vairāk nīcīgas lietās? 9.Neatņem savu roku no tava dēla un tavas meitas, bet no jaunības māci viņus bīties Dievu. 10.Savās dusmās nedod pavēles tavam vergam, vai tavai kalponei, kuri liek cerību uz to pašu Dievu, lai viņi nekad nepārstātu bīties Dievu, kurš ir pār jums abiem, jo Viņš atnāca aicināt (uz pestīšanu), ne pēc vaiga vērtējot, bet tos, kurus ir sagatavojis Gars. 11.Bet jūs, vergi, padodieties saviem kungiem, kā Dieva līdzībai, pēc sirdsapziņas un ar bijību. 12.Ienīsti jebkādu liekulību un visu, kas Kungam nav tīkams. 13.Neatstāj Kunga baušļus, bet sargi to, ko esi pieņēmis, neko nepieliekot un nenoņemot. 14.Draudzē izsūdzi savus pārkāpumus un nesāc savu lūgšanu ar viltīgu sirdsapziņu. Šis ceļš ir dzīvības ceļš.

5.nodaļa

1.Bet nāves ceļš ir šāds. Vispirms tas ir viltīgs un pilns ar lāstu. (Uz šī ceļa ir) slepkavības, laulības pārkāpšana, kārības, netiklība, zādzības, elku kalpība, buršanas, indēšana, laupīšana, melošana, liekulība, divkosība, ļaunprātība, lepnība, ienaids, patvaļa, alkatība, rupjība, skaudība, bezkaunība, augstprātība, godkāre. 2.(Uz šī ceļa ir) labā vajātāji, patiesības nīdēji, melu mīlētāji, kas neatzīst atmaksu par taisnību, kas nepieķeras labajam, nedz taisnajai tiesai, orientēti ne uz labu, bet uz ļaunu, kuri ir tāli no lēnprātības un pacietības, kas mīl dzīves steigu, kas dzenas pēc atlīdzības, kas neapžēlojas par nabago un nebēdā par tiem, kuri atrodas bēdās, kas neatzīst savu Radītāju, bērnu slepkavas, Dieva radības pazudinātāji, kas novēršas no trūkumcietēja, kam par nastu ir nospiestais, kas aizstāv bagātos, nelikumīgie nabagu tiesātāji, grēcinieki visās lietās. Attālinieties, bērni, no visiem tiem.

 6.nodaļa

1.Lūko, lai kāds nenovērš tevi no šī mācības ceļa, jo tāds tevi māca bez Dieva. 2.Jo, ja tu spēsi panest visu Kunga jūgu, tad būsi pilnīgs, bet ja nespēsi, tad dari to, ko spēj. 3.Attiecībā uz pārtiku izpildi to, ko vari, bet stingri atturies no elku upuru ēšanas, jo tā ir kalpošana nedzīviem dieviem.

7.nodaļa

1.Bet, kas attiecas uz kristīšanu, kristījiet tā: vispirms mācot visu iepriekš minēto, kristījiet tekošā ūdenī Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. 2.Ja nav tekoša ūdens, kristī citā ūdenī, bet, ja nevari aukstā, (kristī) siltā. 3.Bet, ja nav ne viena ne otra, tad trīs reizes uzlej ūdeni uz galvas Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. 4.Bet pirms kristīšanas lai gavē gan kristītājs, gan kristāmais un, ja var, vēl kādi citi, un kristāmajam pavēli gavēt vienu vai divas dienas.

8.nodaļa

1.Un jūsu gavēņi lai nebūtu kopā ar liekuļiem, jo viņi gavē otrajā un piektajā nedēļas dienā. Bet jūs gavējiet ceturtajā un sestajā. 2.Un nelūdzieties kā liekuļi, bet kā pavēlēja Kungs Savā evaņģēlijā, lūdzaties tā: „Mūsu Tēvs, debesīs mītošais! Svētīts lai ir Tavs vārds; lai atnāk Tava valstība; lai notiek Tava griba arī uz zemes, kā debesīs; mūsu dienišķo maizi dod mums šai dienai, un atlaid mums mūsu parādu, kā arī mēs atlaižam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdinājumā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo (Tev) ir spēks un slava mūžīgi”. 3.Trīs reizes dienā tā lūdzaties.

9.nodaļa

1.Kas attiecas uz vakarēdienu, dariet to tā. 2.Vispirms par kausu: „Pateicamies Tev, mūsu Tēvs, par Dāvida, Tava kalpa, svēto vīna koku, kuru Tu mums atklāji caur Jēzu, Tavu Kalpu. Tev slava mūžīgi!” 3.Un par laužamo maizi: „Pateicamies Tev, mūsu Tēvs, par dzīvību un izpratni, kurus Tu atklāji mums caur Jēzu, Tavu Kalpu. Tev slava mūžīgi! 4.Kā šī lauztā maize bija izsēta pa pakalnēm un, savākta vienkopus, kļuva par vienu veselumu, tā arī Tava Draudze no zemes galiem lai savācas Tavā valstībā, jo Tev ir slava un spēks caur Jēzu Kristu mūžīgi.” 5.Un no jūsu vakarēdiena lai neviens neēd un nedzer, izņemot Kunga vārdā kristītos, jo par šo teica Kungs: nedodiet svētumu suņiem.

10.nodaļa

1.Pēc (vakarēdiena) veikšanas pateicieties tā: 2.„Pateicamies Tev, svētais Tēvs, par Tavu svēto vārdu, kuru Tu iemitināji mūsu sirdīs, un par izpratni, un ticību, un nemirstību, kurus Tu atklāji mums caur Jēzu, Tavu Kalpu. Tev slava mūžīgi! 3.Tu, Visvarenais Valdnieks, esi visu radījis Tava vārda dēļ, bet barību un dzērienu devi ļaudīm baudīšanai, lai tie pateiktos Tev, taču mums esi dāvājis garīgu barību un dzērienu, un mūžīgo dzīvību caur Tavu Kalpu. 4.Vairāk par visu pateicamies Tev tādēļ, ka esi visuvarens. Tev slava mūžīgi! 5.Piemini, Kungs, Tavu Draudzi, ka atpestīsi to no katra ļaunuma un darīsi to pilnīgu Tavā mīlestībā, un savāc to no četriem vējiem, iesvētītu Tavai valstībai, kuru Tu priekš tās (Draudzes) esi sagatavojis, jo Tev ir spēks un slava mūžīgi. 6.Lai atnāk žēlastība un lai iet prom šī pasaule. Ozianna Dāvida Dievam! Ja kāds ir svēts, lai ienāk, ja kāds nav, lai nožēlo grēkus. Maran ata. Āmen.” 7.Bet praviešiem ļaujiet vakarēdienu, kā viņi paši vēlas.

11.nodaļa

1.Kurš, atnākot, mācīs jums visu šo iepriekš sacīto, to pieņemiet. 2.Bet, ja pats mācošais, palicis amorāls, sāks mācīt citu mācību, lai kristu (grēkā), tad neklausieties viņu. Bet, (ja viņš māca) taisnības vairošanai un Kunga izprašanai, pieņemiet viņu, kā Kungu. 3.Attiecībā uz apustuļiem un praviešiem saskaņā ar evaņģēlija pavēli rīkojieties tā. 4.Katrs apustulis, kas nāk pie jums, lai tiek pieņemts kā Kungs. 5.Bet viņš nedrīkst palikt ilgāk par vienu dienu, ja būs nepieciešamība, tad vēl otru. Bet, ja viņš paliks trīs (dienas), tad viņš ir viltus pravietis. 6.Bet, aizejot, apustulis lai neko nepieņem, izņemot maizi līdz naktsmītnes vietai. Bet, ja viņš prasīs sudrabu, tad viņš ir viltus pravietis. 7.Un katru pravieti, kurš runā Garā, nepārbaudiet un netiesājiet, jo katrs grēks tiks piedots, bet šo grēku nepiedos. 8.Bet ne katrs Garā runājošais ir pravietis, bet tikai tas, kurš sargā Kunga ceļus. Attiecīgi, viltus pravietis un (patiesais) pravietis var tikt atpazīti pēc viņu (dzīves) ceļiem. 9.Un neviens pravietis, kurš Garā izmana laiku mielastam, nebauda to, ja vien viņš nav viltus pravietis. 10.Bet viltus pravietis ir jebkurš pravietis, kurš māca patiesību, bet nedara to, ko pats māca. 11.Bet katru par patiesu atzītu pravieti, kurš piedalās laicīgajās mistērijās, bet nemāca darīt to, ko pats dara, jūs nevarat tiesāt tāpēc, ka viņa iztiesāšana ir Dieva rokās, jo tā rīkojās arī senie pravieši. 12.Bet, ja kāds Garā teiks: dod man sudrabu vai ko citu, jums nav viņš jāklausa. Savukārt, ja viņš nozīmēs ziedojumu priekš citiem trūkumcietējiem, tad lai neviens viņu nenosoda.

12.nodaļa

1.Katrs, kurš nāk tā Kunga vārdā, lai tiek uzņemts, bet vēlāk, jau pārbaudot viņu, jūs zināsiet (kā rīkoties), jo jums būs izpratne par patieso un nepatieso. 2.Ja atnācējs ir ceļinieks, palīdziet viņam, cik spējat, bet viņam nav jāpaliek pie jums vairāk par divām vai trim dienām, un arī tad, ja ir nepieciešamība. 3.Bet, ja viņš vēlas apmesties pie jums, tad, ja viņš ir amatnieks, lai strādā un ēd. 4.Un, ja viņam nav amata, tad jūs pēc saviem ieskatiem gādājiet (par viņu, bet) tā, lai kristietis jūsu starpā nedzīvotu dīkā. 5.Bet, ja viņš nevēlas tā rīkoties, tad viņš ir Kristus nodevējs. Sargieties no tādiem!

13.nodaļa

1.Bet katrs patiess pravietis, kurš vēlas apmesties pie jums, ir sava uztura cienīgs. 2.Tieši tāpat arī patiess skolotājs, arī viņš, kā strādnieks, ir sava uztura cienīgs. 3.Tāpēc visus pirmajus no labības klona un vīna spiedes, kā arī no vēršiem un avīm ņem un nodod praviešiem, jo viņi ir jūsu augstie priesteri. 4.Bet, ja jums nav pravieša, tad atdodiet pirmajus nabagiem. 5.Ja tu izcep maizi, tad paņem pirmajus un atdod (tos) saskaņā ar bausli. 6.Tieši tāpat, kad tu attaisīji trauku ar vīnu vai eļļu, tad, paņēmis pirmajus, atdod (tos) praviešiem. 7.Arī no sudraba, un no drēbēm, un no visa, kas tev pieder, paņēmis pirmajus pēc saviem ieskatiem, atdod (tos) saskaņā ar bausli.

14.nodaļa

1.Kunga dienā, sanākot kopā, lauziet maizi un pateicieties, vispirms izsūdzot savus grēkus, lai šķīsts būtu jūsu upuris. 2.Bet katrs, kam ir nesaskaņas ar savu draugu, lai nenāk kopā ar jums, kamēr viņi neizlīgs, lai netiktu apgānīts jūsu upuris. 3.Jo par to teica Kungs: katrā vietā un katrā laikā ir jāpienes Man šķīstu upuri, jo Es esmu liels Valdnieks, saka Kungs, un Mans vārds ir brīnišķīgs pagānu vidū.

15.nodaļa

1.Ievēliet sev bīskapus un diakonus, kas ir Kunga cienīgi, lēnprātīgus, ne mantkārīgus, patiesus un pārbaudītus, jo arī viņi pilda priekš jums praviešu un skolotāju kalpošanu. 2.Tādēļ neniciniet tos, jo viņi pie jums ir vienlīdz cienījami ar praviešiem un skolotājiem. 3.Aizrādiet cits citam, tikai ne dusmās, bet mierā, kā tas ir evaņģēlijā, un ar tādu, kurš rīkojās aizvainojoši pret otru, lai neviens nerunā un neviens no jums lai neklausās (viņu), kamēr nenožēlos grēkus. 4.Bet jūsu lūgšana un labdarība, un visus (labos) darbus dariet tā, kā tas jums dots mūsu Kunga evaņģēlijā.

16.nodaļa

1.Esiet nomodā par savu dzīvi. Lai jūsu gaismekļi netiek nodzēsti un lai jūsu gurni nav neapapjozti, bet esiet gatavi, jo jūs nezināt stundu, kurā jūsu Kungs atnāks. 2.Jums bieži ir jāsanāk kopā, izzinot to, kas ir nepieciešams jūsu dvēselēm, jo neatnesīs jums labumu viss ticībā pavadītais laiks, ja nekļūsiet pilnīgi pēdējā brīdī. 3.Jo beidzamajās dienās vairosies viltus pravieši un pazudinātāji, un avis pārtaps par vilkiem, un mīlestība pārtaps ienaidā. 4.Jo, kad pieaug netaisnība, ļaudis sāk ienīst cits citu, un vajāt. Un tad parādīsies pasaules pievīlējs, it kā Dieva Dēls, un darīs zīmes un brīnumus, un zeme tiks nodota viņa rokās, un viņš izdarīs nekrietnības, kādas nav bijušas kopš pasaules radīšanas. 5.Tad cilvēciskā radība ies uguns pārbaudi, un daudzi kritīs kārdinājumā un ies bojā, bet, kas noturēsies savā ticībā, tie izglābsies no viņa lāsta. 6.Un tad parādīsies patiesības laika zīmes: pirmā zīme ir atvērtas debesis, nākošā zīme ir bazūnes skaņa, un trešā (zīme) – augšāmcelšanās mirušajiem. 7.Tomēr ne visiem, bet kā bija teikts: nāks Kungs un visi svētie līdz ar Viņu. 8.Tad ieraudzīs pasaule Kungu, nākošu debesu padebešos.

Šis ieraksts tika publicēts Kopīpašums. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.